Walne zebranie członków stowarzyszenia Impresja

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kulturalny, Artystyczny i Sportowy Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Impresja” w Kłodawie zaprasza na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się dnia 26 września 2022r. (poniedziałek) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłodawie ulica Włocławska 1 o godzinie 17.00.
Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad Zebrania.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26.09.2022r.
 

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
3. Sprawdzenie kworum.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
5. Wybór Sekretarza Zebrania.
(CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA)
1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2021r.
2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2021 oraz podjęcie głosowań w tej sprawie.
(WOLNE WNIOSKI I DYSKUSJA)
1. Zgłoszenie pytań i wolnych wniosków.