Regulamin tancerza zespołu GAMA

REGULAMIN TANCERZA ZESPOŁU TANECZNEGO GAMA działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich rodzice - prawni opiekunowie.

2. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały i przestrzegają Regulamin tancerza Zespołu Tanecznego Gama.

3. Każdy uczestnik ( członek zespołu Gama ) zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego.

4. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby- członkowie Zespołu , które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby postronne nie powinny przebywać na salach tanecznych.

5. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w nieodpowiednim obuwiu.

6. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.

7. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób.

BEZPIECZEŃSTWO

8. Za mienie uczestników zajęć, GOK nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży GOK niezwłocznie zgłasza ten fakt na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować instruktora o kradzieży natychmiast po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

9. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik

10. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć.

11. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

12. Osoby przebywające na terenie GOKu zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia GOKu i innych uczestników zajęć.

13. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku, nie wcześniej niż 10 minut przed planowymi zajęciami.

14. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

15. Na terenie GOKu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania substancji odurzających i psychotropowych (dopalaczy) oraz narkotyków.

16. Za bezpieczeństwo niepełnoletniego uczestnika zajęć w drodze na i z zajęć odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.

17. Zabrania się wprowadzania zwierząt.

UDZIAŁ W TURNIJEACH I ZAWODACH TANECZNYCH

18. Rodzice tancerza niepełnoletniego biorącego udział w zawodach zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia i odebrania dziecka z punktu zbiórki. W przypadku, gdy tancerz wraca z zawodów, turniejów, wyjazdów z inną osobą niż rodzic/opiekun prawny musi posiadać i dostarczyć instruktorowi upoważnienie pisemne od rodzica/opiekuna prawnego danego tancerza. (Dokument do pobrania)

19. Odpowiedzialność w drodze na i z zawodów (w autobusie) oraz podczas trwania zawodów ponosi instruktor i wyznaczeni do opieki rodzice. Ilość rodziców wyznaczonych do opieki ustala instruktor.

20. Podczas wyjazdów, zawodów, turniejów tancerz nie oddala się samodzielnie bez zgody instruktora lub opiekuna grupy.

21. Każdy uczestnik wyjazdu z zespołem zobowiązany jest do posiadania aktualnej legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego oraz pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na wyjazd. Bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego tancerz nie może uczestniczyć w wyjeździe. (Dokument do pobrania)

22. Każdy tancerz wyjeżdżający na zawody, turnieje itp. zobowiązany jest do założenia stroju reprezentacyjnego (koszulka Gamy, długie czarne legginsy, bluza Gamy).

23. Tancerz jadący na zawody własnym transportem pozostaje pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

24. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora zespołu ma on prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.

25. Instruktor Zespołu Tanecznego Gama ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy (dotyczy to miejsca jak i terminu). O fakcie tym rodzice zostają poinformowani – informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://gama-klodawa.pl

26. W sytuacjach losowych instruktor ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami ( informacja: patrz strona Zespołu Gama)

27. Instruktor ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć. (informacja: patrz strona Zespołu Gama)

28. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), instruktor ma prawo organizowania dodatkowych zajęć poza wcześniej ustalonymi.

STROJE

29. Stroje są własnością Gminnego Ośrodka Kultury.

30. Odpowiedzialność za stroje turniejowe i reprezentacyjne ponosi tancerz.

31. Za zgubienie lub celowe zniszczenie stroju tancerz ponosi odpowiedzialność finansową.

32. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek potwierdzić na imiennej liście odbiór stroju, którego nie należy pożyczać osobom trzecim bez zgody instruktora. W przypadku zwrotów strojów również potwierdza to swoim podpisem, na liście przygotowanej przez instruktora.

33. W przypadku rezygnacji z prezentowania układu tanecznego, zakończenia uczestnictwa w zajęciach tanecznych lub na polecenie instruktora – uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu stroju w terminie wyznaczonym przez instruktora.

34. Każdy tancerz ma obowiązek zakupu i posiadania obuwia tanecznego ustalonego przez instruktora dla danej formacji.

NABÓR DO ZESPOŁU

35. Nabór do zespołu organizowany jest w pierwszym tygodniu września każdego roku w terminie wyznaczonym przez instruktora. Informacja dotycząca naboru do zespołu umieszczana jest na stronie internetowej i Facebooku Zespołu Gama.

36. Kandydat na tancerza zobowiązany jest stawić się na pierwsze spotkanie z rodzicem/opiekunem prawnym.

SPRAWY OGÓLNE

37. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji zespołu w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez GOK.

38. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.

39. Członkowie zespołu oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z regulaminem zespołu GAMA.