Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Operacja pn. Podejmowanie działalności gospodarczej
w zakresie Szkoły Tańca i Fitnessu mająca na celu
poszerzenie oferty w zakresie usług rekreacyjno
tanecznych na obszarze LGD “Solna Dolina” oraz
utworzenie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakładane wskaźniki:

Liczba utworzonych miejsc pracy – co najmniej jedno miejsce pracy

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 1 sztuka