Regulamin zespołu GAMA

REGULAMIN ZESPOŁU TANECZNEGO GAMA działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich rodzice - prawni opiekunowie.

2. Uczestnikami zajęć mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały i przestrzegają Regulamin oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem przyjętym przez Radę Rodziców Zespołu Tanecznego Gama.

3. Każdy uczestnik ( członek zespołu Gama ) zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich wydanych przez lekarza sportowego.

4. Uczestników zajęć obowiązuje bezzwrotna roczna opłata za ubezpieczenie w wysokości 55 zł oraz co miesięczna opłata w wysokości: 80 zł/dziecko (120zł/dwoje i 140/ troje dzieci) dla zespołu tanecznego, 40zł dla grupy Baby Disco i Break Dance - na zakup strojów, akcesoriów tanecznych, opłaty związane z uczestnictwem Zespołu w konkursach i turniejach. Co miesięczna opłata pobierana jest przez cały rok z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych ( lipiec i sierpień), wówczas obowiązuje składka w wysokości połowy obowiązującej opłaty.
Nowych członków Zespołu obowiązuje dodatkowa opłata wpisowego w kwocie 50 zł.

5. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby- członkowie Zespołu , które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem 4 Regulaminu. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby postronne nie powinny przebywać na salach tanecznych.

6. Uczestnicy zajęć którzy nie opłacili udziału w zajęciach lub zalegają z płatnościami przebywają na sali tanecznej pod opieką instruktora, lecz nie pracują nad układami tanecznymi, nie otrzymują kostiumów scenicznych nie wyjeżdżają z Zespołem.

7. W przypadkach losowych rodzic lub prawny opiekun ma prawo wystąpić do Rady Rodziców z prośbą o zwolnienie lub obniżenie opłat wynikających z punktu 4. niniejszego regulaminu.

8. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne. Instruktor ma prawo nie wpuszczenia na salę osób w nieodpowiednim obuwiu.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort zajęć instruktor prowadzący zajęcia ma prawo do niewpuszczania na salę osób spóźniających się.

10. Instruktor ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.

PŁATNOŚCI

11. Rada Rodziców Zespołu Tanecznego Gama zastrzega sobie możliwość zmiany cennika zgodnie z punktem 4 regulaminu.

12. Dodatkowe opłaty wnoszone są za:
• Zajęcia nie dotyczące bezpośrednio regularnych zajęć stałych
- Warsztaty taneczne, sportowe.
- Duże zawody i mistrzostwa,
- Turnieje
- Dodatkowe zajęcia z akrobatyki
- Obóz taneczny

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU TANECZNEGO GAMA

13. Sponsoring
14.Reklama
15.Darowizna
16. Działalność Statutowa GOK-u

BEZPIECZEŃSTWO

17. Za mienie uczestników zajęć, GOK nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę. W przypadku ewentualnej kradzieży GOK niezwłocznie zgłasza ten fakt na policję. Uczestnicy zajęć powinni poinformować instruktora o kradzieży natychmiast po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

18. Zabrania się przebywania na salach tanecznych bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się przez uczestnika do poleceń instruktora odpowiedzialność ponosi uczestnik

19. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć.

20. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.

21. Osoby przebywające na terenie GOKu zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia GOKu i innych uczestników zajęć.

22. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscach do tego przeznaczonych, nie zakłócając porządku, nie wcześniej niż 10 minut przed planowymi zajęciami.

23. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.

24. Na terenie GOKu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia i spożywania substancji odurzających i psychotropowych (dopalaczy) oraz narkotyków.

25. Zabrania się wprowadzania zwierząt.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

26. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora zespołu ma on prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników o tym fakcie.

27. Instruktor Zespołu Tanecznego Gama ma prawo do przeniesienia zajęć danej grupy (dotyczy to miejsca jak i terminu). O fakcie tym rodzice zostają poinformowani – informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://gama-klodawa.pl

28. W sytuacjach losowych instruktor ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami ( informacja: patrz strona Zespołu)

29. Instruktor ma prawo do zmiany terminu grafiku zajęć. (informacja: patrz strona Zespołu)

30. W przypadku grup zamkniętych (zespoły turniejowe), instruktor ma prawo organizowania dodatkowych zajęć poza wcześniej ustalonymi.

STROJE

31. Stroje są własnością Gminnego Ośrodka Kultury.

32. Każdy uczestnik zajęć tanecznych ma obowiązek potwierdzić na imiennej liście odbiór stroju, którego nie należy pożyczać osobom trzecim bez zgody instruktora. W przypadku zwrotów strojów również potwierdza to swoim podpisem, na liście przygotowanej przez Radę Rodziców.

33. W przypadku rezygnacji z prezentowania układu tanecznego, zakończenia uczestnictwa w zajęciach tanecznych lub na polecenie instruktora – uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu stroju.

34. Każdy tancerz ma obowiązek zakupu i posiadania obuwia tanecznego ustalonego przez instruktora dla danej formacji.

SPRAWY OGÓLNE

35. Rada Rodziców Zespołu Tanecznego Gama zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

36. Uczestnik zajęć wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji zespołu w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć i imprez okolicznościowych organizowanych przez GOK.

37. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu mogą zostać skreślone z listy uczestników zajęć, co jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć przez uczestnika.

38. Członkowie zespołu oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznania się z regulaminem zespołu GAMA.

RADA RODZICÓW ZESPOŁU GAMA